تبلیغات
 همه چیز در هم - درخشان کردن موها ... درمان ریزش مو ....

درخشان کردن موها ... درمان ریزش مو ....

. برای درخشان کردن موها:*********************************

 آیا موهایتان تار، خشک و وز دار است؟ به گزارش پرشین وی آب سیب زمینی را با آلوئه ورا مخلوط کرده و به موهایتان بزنید.

2. برای درمان ریزش مو:**********************************


 آب سیب زمینی را با یک سفیده تخم مرغ مخلوط کنید. این مخلوط را به مدت دو ساعت روی موها نگاه داشته و سپس مانند معمول با شامپو آبکش کنیدجوش در هر منطقه از پوست نشانه چیست؟

وجود جوش در پیشانی مشکل گوارشی و مصرف فست فودها را نشان میدهد.

اگر قسمت وسط ابروها جوش میزند مشکل از کبد و مصرف غذاهای چرب است.

جوش و لک اطراف چشم و حتی سیاهی دور چشم نشانگر مشکل در کلیه است که با نوشیدن آب به اندازه کافی تا حدی برطرف می شود.

روی گونه اگر بیشتر از هر جای دیگر پوست صورت جوش میزند دلیل مشکل سیستم تنفسی و آلرژی است که به حذف مصرف سیگار و رعایت کردن برنامه غذایی مناسب برای آلرژی برطرف می شوند.

اگر روی بینی شما جوش و لک بسیار ظاهر می شود باید مراقب قلب خو باشید و ویتامین B بیشتر مصرف کنید.

جوش هایی که در منطقه چانه و اطراف لب نشانگر اختلالات هورمون و وجود استرس است.

اگر روی گوشهایتان جوش میزند دوباره مشکل کلیه باعث بروز این مشکل است. : ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺮﮐﻨﯿﺪ
ﺍﮔﺮ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎﻫﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ
ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪﺍﯾﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎ
ﺩﺭﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺑﺮﻭﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﺭﺟﻪ ﺭﻭﺷﻦﺗﺮ ﺍﺳﺖ . ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﺳﯿﺎﻩ
ﺍﺳﺖ، ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺗﯿﺮﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺗﯿﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺭﻭﺷﻦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.                               ﺭﮊﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ
ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﮊ ﺯﺩﻥ ﻛﻤﻲ ﭘﻨﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﺭﮊ ﺭﻭﻱ
ﻟﺐﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻡ ﻟﺐﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺸﻚ
ﺷﺪﻥ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻟﺐﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﮊ ﺯﺩﻥ ﻛﺮﻡ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺑﻪ
ﻟﺐﻫﺎ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﮊ ﻟﺐ، ﻟﺐﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ .
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ
ﺍﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼﺗﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻳﻊ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﭼﺸﻢﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻦﺻﻮﺭﺕ ﺧﻂﺗﺎﻥ ﺻﺎﻑ ﺩﺭﻧﻤﻲﺁﻳﺪ . ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ؛
ﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ، ﻳﻜﻲ ﻭﺳﻂ ﻭ ﻳﻜﻲ ﻫﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ . ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻦ
ﺧﻂﭼﻴﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﺻﺎﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷود
مراقبت پوست اطراف چشم
ب. برای درخشان کردن موها:*********************************

 آیا موهایتان تار، خشک و وز دار است؟ به گزارش پرشین وی آب سیب زمینی را با آلوئه ورا مخلوط کرده و به موهایتان بزنید.

2. برای درمان ریزش مو:**********************************

 آب سیب زمینی را با یک سفیده تخم مرغ مخلوط کنید. این مخلوط را به مدت دو ساعت روی موها نگاه داشته و سپس مانند معمول با شامپو آبکش کنیدجوش در هر منطقه از پوست نشانه چیست؟

وجود جوش در پیشانی مشکل گوارشی و مصرف فست فودها را نشان میدهد.

اگر قسمت وسط ابروها جوش میزند مشکل از کبد و مصرف غذاهای چرب است.

جوش و لک اطراف چشم و حتی سیاهی دور چشم نشانگر مشکل در کلیه است که با نوشیدن آب به اندازه کافی تا حدی برطرف می شود.

روی گونه اگر بیشتر از هر جای دیگر پوست صورت جوش میزند دلیل مشکل سیستم تنفسی و آلرژی است که به حذف مصرف سیگار و رعایت کردن برنامه غذایی مناسب برای آلرژی برطرف می شوند.

اگر روی بینی شما جوش و لک بسیار ظاهر می شود باید مراقب قلب خو باشید و ویتامین B بیشتر مصرف کنید.

جوش هایی که در منطقه چانه و اطراف لب نشانگر اختلالات هورمون و وجود استرس است.

اگر روی گوشهایتان جوش میزند دوباره مشکل کلیه باعث بروز این مشکل است. : ﺍﯾﻦ ﺗﮑﻨﯿﮏ ﻫﺎﯼ ﺁﺭﺍﯾﺸﯽ ﺭﺍ ﯾﺎﺩ ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ
ﺟﺎﯼ ﺧﺎﻟﯽ ﺭﺍ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﻪ ﭘﺮﮐﻨﯿﺪ
ﺍﮔﺮ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ ﺟﺎﻫﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻳﺎ ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﻲ
ﻣﻮﻫﺎﻳﺶ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪﺍﯾﺪ ﻭ ﺣﺎﻻ ﻣﻲﺧﻮﺍﻫﻴﺪ ﺻﺒﺮ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﻣﻮﻫﺎ
ﺩﺭﺑﻴﺎﻳﺪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺎﺭﻱ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﻴﺪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺩﻫﻴﺪ ﺗﺎ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﺑﺮﺳﻨﺪ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺍﺯ ﻳﻚ ﻣﺪﺍﺩ ﻳﺎ ﺳﺎﻳﻪ ﺍﺑﺮﻭﻳﻲ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻛﻨﻴﺪ
ﻛﻪ ﺍﺯ ﺭﻧﮓ ﺍﺑﺮﻭﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﯾﮏ ﺩﺭﺟﻪ ﺭﻭﺷﻦﺗﺮ ﺍﺳﺖ . ﻣﺜﻼ ﺍﮔﺮ ﺳﯿﺎﻩ
ﺍﺳﺖ، ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺗﯿﺮﻩ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺗﯿﺮﻩ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﻗﻬﻮﻩﺍﯼ ﺭﻭﺷﻦ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ.                               ﺭﮊﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭ ﻛﻨﻴﺪ
ﺍﮔﺮ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﮊ ﺯﺩﻥ ﻛﻤﻲ ﭘﻨﮑﯿﮏ ﺑﻪ ﻟﺐﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎﺭﻱ ﺭﮊ ﺭﻭﻱ
ﻟﺐﻫﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺮﺍﻱ ﺣﻔﻆ ﻓﺮﻡ ﻟﺐﻫﺎ ﻭ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﺧﺸﻚ
ﺷﺪﻥ ﻭ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﺷﺪﻥ ﻟﺐﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺭﮊ ﺯﺩﻥ ﻛﺮﻡ ﻭﻳﺘﺎﻣﻴﻦ E ﺑﻪ
ﻟﺐﻫﺎ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﻭ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻥ ﺭﮊ ﻟﺐ، ﻟﺐﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﺎ ﮔﻠﻴﺴﺮﻳﻦ ﭘﺎﻙ ﻛﺮﺩﻩ
ﻭ ﺑﺸﻮﻳﻴﺪ .
ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﺸﯿﺪﻥ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ
ﺍﮔﺮ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﭼﺸﻢ ﻭ ﺍﺑﺮﻭﯼﺗﺎﻥ ﺯﯾﺎﺩ ﺍﺳﺖ ﻭﻗﺘﻲ ﺍﺯ ﺧﻂ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻳﻊ
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲﻛﻨﻴﺪ ﻣﯽﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﭼﺸﻢﻫﺎﻱﺗﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺎﺯ ﻧﮕﻪﺩﺍﺭﻳﺪ ﺩﺭ ﻏﻴﺮ
ﺍﻳﻦﺻﻮﺭﺕ ﺧﻂﺗﺎﻥ ﺻﺎﻑ ﺩﺭﻧﻤﻲﺁﻳﺪ . ﺳﻌﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﻪ ﺧﻂ ﺑﻜﺸﻴﺪ؛
ﻳﻜﻲ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ، ﻳﻜﻲ ﻭﺳﻂ ﻭ ﻳﻜﻲ ﻫﻢ ﮔﻮﺷﻪ ﭼﺸﻢ . ﺣﺎﻻ ﺍﻳﻦ
ﺧﻂﭼﻴﻦﻫﺎ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻭﺻﻞ ﻛﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﺧﻂ ﺻﺎﻑ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺷود
مراقبت پوست اطراف چشم
برای جلوگیری از افتادگی وچروک شدن پوست اطراف چشم حتما باید به نکاتی توجه داشته باشید و آن ها را رعایت کنید.
1-همیشه پوست اطراف چشم را مرطوب کنید ،می توانید از کرم های مرطوب کننده ی دور چشم استفاده کنید.

2.اگر چشم هایتان را آرایش می کنید حتما قبل از خواب آرایش چشم هایتان را پاک کنید و چند قطره شامپو بچه به  پاک کننده ی آرایش خود اضافه کنید.

3.برای دوش گرفتن از لوسیون های مرطوب کننده استفاده کنید.

4.مصرف نمک را محدود کنید زیرا باعث تورم و پف کردگی پوست اطراف چشم ها می شود.

5.از محصولات ضد پیری پوست اطراف چشم ها با مشاوره ی پزشک یا کارشناسان استفاده کنید.

6.اگر رگ های خونی اطراف چشم هایتان مشخص است از لوسیون های حاوی ویتامین کا استفاده نمایید.

7.روی بالش ساتن بخوابید زیرا پارچه ی ساتن از بروز چین و چروک به روی پوست جلوگیری می کند.
دوستای گلم نظر یادتووووون نره 

برچسب ها: خشک، وز، سیب زمینی، چشم، لوسیون، مرطوب، ویتامین،  

تاریخ : دوشنبه 28 اردیبهشت 1394 | 12:03 ب.ظ | نویسنده : Asal asalak | نظر یادتووون نره دوستان

  • paper | بلاگ اسکای | ایران موزه